Проверка и оценка на знанията за аритметична прогресия

УРОК № 3

РАЗДЕЛ : ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ
ТЕМА НА УРОКА : АРИТМЕТИЧНА ПРОГРЕСИЯ
ВИД НА УРОКА : урок за проверка и оценка на знанията
КЛАС : 11 клас, I равнище
БРОЙ ЧАСОВЕ : 1

ЦЕЛИ НА УРОКА :
1. ОБРАЗОВАТЕЛНИ :
а) измерване резултатите от учебната дейност върху учебното съдър-жание “ Аритметична прогресия “;
б) проверка равнището и степента на усвояване на знанията ;
в) формиране на умения за самостоятелно решаване на задачи, умения за активна познавателна дейност при самоподготовката на учениците, умения за работа с on lain тестове;
2. ВЪЗПИТАТЕЛНИ :
а) превръщане на учащите се в активен субект в процеса на обучението;
б) развитие у учениците на качествата бързина, точност, рационалност при решаване на задачите;
в) постигане на трайни и задълбочени знанията чрез обобщение, систе-матизация, упражнение;
г) създаване на интерес и мотивация у учениците за придобиване на математически знания и умения;
МЕТОДИ ИЗПОЛЗВАНИ В УРОКА : проверка и оценка на знания-та, тест, on lain тестове, анализ и обобщение;
НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА : таблици;
ОСНОВНИ ПОНИЯТИЯ : аритметична прогресия и нейните елементи; свободен и избираем отговор при работа с тест;
ВЪТРЕШНОПРЕДМЕТНИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ :
Знанията по математика за уравнения, системи, логаритъм, работа с компютър, умения за справяне с интернет;
ХОД НА УРОКА :
1. Организация на класа за работа.
2. Анализ и оценка на справянето с дом. работа – on lain тест на адрес
http://pgds.face.edu/, където всеки ученик може да влезе и да решава качен предварително от мен тест върху темата „ Задачи от аритметичната прогресия”.На този адрес учениците имат възможност да направят неограничен брой опити до достигане на верния отговор, до определен час от денонощието. След този час, теста е не активен и тогава мога да получа информация, кой ученик как се е справил с домашната работа.
План за обобщаване на резултатите от домашната работа :
& #61656; посочване каква част от зададената домашна работа е изпълнена, на цяло или частично, процентно как се е справил класа;
& #61656; посочване на положителните и отрицателните страни при решаване на задачите от домашната работа;
& #61656; оценка на начините, използвани за решаване на задачите със свободен отговор;
& #61656; ако има по рационален начин, за решаване на дадена задача, той се обсъжда;
& #61656; решаване на задачите с най много грешни отговори или на не решените задачи;
& #61656; даване на предложения за подобряване на работата, както при решаване на задачите, така и по организацията на самостоятелната работа на учениците;
3. Проверка на знанията:

ТЕСТ

1.Коя от редиците НЕ е аритметична прогресия ?
а) 1, 11, 21, 31,… б) -5, -8, -11, -14,…

в) -2, 4, 10, 14,… г) 0, 2& #8730;5, 4& #8730;5, 6& #8730;5…

2. Разликата на аритметичната прогресия -5, 5, 15, … е числото:
а) -1 б) 0

в) 3 г) 10
3. За аритметична прогресия & #247; 1/3, 1, 5/3, 7/3,…. , стотния член е :
а) 199 б) 100
в) 199/3 г) 100/3
4.За аритметична прогресия a4 = 10, a8 = 42. Коя двойка числа (a1;d ) е решение на системата :
а)( 1; 4 ) б) ( - 14;8)
в) ( 13;1) г) ( 4;8 )
5. Между числата -3 и 5 вмъкнете три числа, така че заедно с дадените да образуват аритметична прогресия.
Отг. ……
6. Ако в аритметична прогресия a1 = 3, а18 = 71, намерете сумата на първите 18 члена на редицата?
а) 1332 б) 676
в) 656 г) 666
7. Намерете a1 + a4, ако, числата а1, 3, 16, a4 взети в този ред образуват аритметична прогресия.

а) 13 б) 4
в) 38 г) 19
8. Пешеходец изминава през първия час 800м., а всеки следващ час изминава с 25м. по малко от предния час. За колко часа той ще измине 5700м.? ( разпишете задачата )
9 9. Докажете, че числата log24, 3log34, log1/21/64, взети в този ред образуват аритметична прогресия.
въпрос Брой точки
1 1
2 1
3 1
4 4
5 3
6 1
7 2
8 5
9 6


Таблица за критериите за оценяване на теста :

Категория
Знание
Знание
с
разбиране
Приложение

Творчество

Точки
Знае коя редица е аритметична прогресия 1


1

Знае да намира елементите на аритметична прогресия 2
1
3 1
Използва знанията за свойствата на аритметичната прогресия в различни ситуации 7 2
9 6
Умее да използва формулите за сума на първите п-члена на аритметична прогресия 6 1
Умее да преобразува словесен материал в математически изрази 5

3
8 5
Използва знания в нови ситуации 4 4

Оценката = ,к-броя на точките максимален брой точки-24


Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.