Вода - като екологичен фактор

I. Водата – Водата е жизненоважен абиотичен (нежива природа) екологичен фактор. Съществуването на организмине е възможно само при наличие на вода.

Хидробионти – обитатели на водната среда на живот.

1.Характеристики на водата:
- висока плътност;
- разлики в налягането;
- ниско съдържание на кислород;
- поглъщане на голяма част от светлината;

а) прозрачност
- свойствоно на водата да пропуска лъчи;
- в зависимост от проникването на светлината водите (океаните) се делят на 3 зони:
*литорална – до 200м под водното равнище; има достатъчно светлина за протичането на фотосинтеза; зона на „синия мрак”
*батиална – не достига достатъчно светлина и не е възможно протичането на фотосинтеза;
*абисална – под 1500м; зона на „черната бездна”;

б) солеви състав
- определя се от концентрацията на разтворени във водата минерални соли – хлориди, сулфати, карбонати;
- в сладките басейни концентрацията на сол е 0,5 %, а в соленоводните е 35%;

в)температурен режим
- влияе върху количеството разтворен във водата кислород; топлите води са бедни на кислород;
- в бързотечащите води температурата е постоянно студена;
- в бавнотечащите води температута се променя само на повърхността;

г) подвижност на водата- има значение за подвижността на водните обитатели;
- при растенията: свободноплаващи и прикрепени растения;

2. Видове хидробионти:
а) планктон – живее на дълбочина от 50 - 100м
- фитопланктон – едноклетъчни и многоклетъчни водорасли;
- зоопланктон – дребни животни – първаци, медузи, малки ракообразни;
б) нектон (активно плаващи) – риби, делфини, китове
в) бентос – прикрепени на дъното обитатели
- фитобентос – водорасли;
- зообентос – корали, бодлокожи, червеи, мекотели, ракообразни;

II. Приспособления към водата при растинията:
С кореновото налягани и проводящата тъкан растинията иэвличат вода от почвата и тя достига до листата им. отделянето на водата се осъществява чрез транспилация.

Транспилация - отделяне на вода; регулира се с устицата на листата.
Устица - защитни образования на върху листата - восъкови налепи, дебели кутикули; намалява транспилацията.

Екологични групи растения:
- хидрофити - частично или напълно потопени във вода растения; извадени от водата те бързо изсъхват и умират, защото нямат устица по листата следоватилно не могат да контролират транспилацията си; Наприм.: водната лилия;
- хигрофити - растат близо до водоеми и влажни местности; имат устица на листата си, но не могат да регулират добре транспилацията си; Наприм.: тръстиката;
- мезофитите - могат да понасят краткотрайни засушавания; имат добри развита коренова система и могат да регулират транспилацията си; Напримл: сухоземните растиния;
- ксерофити - понасят по-продължителни засушавания; обитават пустинни местности бедни на вода; набавят си малко течности от почвата и ти съхраняват; Наприм.: кактуса;

III. Приспособления към водата при животните:

Екологични групи животни:
- хидрофити - животни, които живеят предимно във водата, но има някои, които живеят и на сушата;
- мезофитите - сухоземни животни;
- ксерофити - пустинни животни;

- Набавяне на вода:
- при водопой;
- чрез хранене;

- Загуба на вода:
- при изпарене през кожата (потене);
- с урината;
- с издишания въздух;
- с неусвоена храна;

- Защита против загуба на вода:
- с черупка;
- с луспи;

биологични системи

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.