Развитие на еволюционната идея

Античност
 • 3 начала - въздух, вода, огън
 • Емпедокъл - застъпва идеята за естествения произход от четри сили - вода, въздух, земя, огън.
 • Талес - всичко живо е произлязло от водата
 • Хераклит - "Всичко тече - всичко се изменя"
 • Анаксимандър - Растенията, животните, по-късно и човекът възникват от тинята на образуващата се Земя.
 • Аристотел - поставя началото на класификацията на животинския свят, подрежда всички тела в стълбица според сложността на тяхната организация
  минерали -> растения -> животни (с кръв и без кръв) -> човек

  Средновековие
  Няма факти, църквата забранява развитието на науката биология.

  Възраждане

  Джон Рей (1627 - 1705)
 • създава концепцията за видя, утвърждава понятието вид в биологията

  Карл Линей (1707 - 1778)
 • 1735 г. - "Система на природата"
 • Въвежда бинарната (двойната) номенклатура за означаване на видовете. Първото име е родовото, а второто - видовото. Бинарната номенклатура се използва и в днешно време.
 • клас (6 броя) -> разред -> род -> вид
 • Линей обединява организми и по несъществени белези (брой на тичинките, положение на плода) и затова често в една група попадат родствено отдалечени организми.


  Жан Батист Ламарк (1744 - 1829)
 • предлага първата цялостна научна теория за развитието на организмовия свят - "Философия на зоологията" (1809 г.)
 • според Ламарк видът не съществува реално в природата и границите между видовете не могат да се забележат
 • сравнява организмовия свят със стълба, подобно на Аристотел
 • градация - стремеж за усъвършенстване, Ламарк посочва и фактите, които влияят в тази градация
 • формулира 2 закона:
  1. По-честото и продължително упражняване на даден орган на животното в млада възраст укрепва, развива и увеличава този орган, неупражняването му го отслабва и води до изчезването му.

  2. Придобитите под влияние на външните условия изменения на организмите се предават по наследство в поколенията.

  Жорж Кювие (1769 - 1832)
 • основава сравнителната анатомия и палеонтологията
 • Развива идеята за катастрофите. Според него определени периоди от историята на Земята са настъпвали бързи и големи промени в условията, вследствие на което организмите са загивали. По-късно се появявали нови организми, създадени от Твореца и т.н.
 • Формулира 2 важни закона:
  1. Закон за корелацията (зависимост) на органите. Всички органи в тялото на животните са тясно свързани помежду си и зависят един от друг. Изменението на който и да е от тях води до нарушаване на корелацията му с останалите органи, поради което организмът загива.

  2. Всяко животно има само тези органи, които са му необходими, за да осигури своето същестуване при опрделени природни условия.

  Чарлз Дарвин (1809 - 1882)
 • през 1831 г. се отправя на пътешествие с кораба "Бигъл" като природоизпитател, дотогава споделя мнението, че всеки съществуващ вид е постоянен и уникален
 • по време на пътешествието събира богати фактически доказателства за еволюцията на организмовие свят
 • стига до извода, че организмите бавно еволюират, а изкопаемите са частично свидетелство за този процес

  Алфред Уолъс (1832 - 1913)
 • пътува много, събирайки образци за музей
 • стига до идеята за еволюция по пътя на естествения отбор
 • Свърза се с Дарвин и му изпраща своя труд, Дарвин е поразен. Цялата му огромна работа е описана от Уолъс. По-късно двамата четат заключенията си пред научна комисия. Уолъс решава, че Дарвин е събрал много повече доказателства в полза на обществената теория и се оттегля.
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.