Мотивът "Митарствата на душата" в структурата на "Шинел"

Учението за митарствата заема ключово място в ортодоксалната есхатология.То разкрива част от индивидуалната участ на човашката душа след смътта-проблема за частния съд. Православието вярва ,че след отделянето на душата от тялото ,тя неизбежно минава през спецялни области във властта на "поднебесните духове на злобата"-демоните.Душата е задържана по пътя към небесното от различни митарства ,в които подробно се разследва ,съди и измъчва от инферналните сили с цел те да открият в нея нещо ,което им е присъща(злоба,ненавист,завист и пр.),т.е. нещо което е тяхно и сами са вложили като грях в душата на човека,за което тя трябва да заплати откуп..Ако митарите не открият нищо свое в душата тя преминава безпрепятствено и достига Царството Небесно.

Съществен залог за преодоляване на въздушните митарства е успешната война ,която човек трябва да води още тук ,в земните предели ,срещъ бесовските сили на изкушението.

Действително, както по обща структура ,така и в конкретни детайли ,"Шинел" повтаря особеностите на житието :детство,жизнен пътизпитания,смърт и чудеса след смъртта.Още при ритуала на кръщането героя на Гогол получава името Акакий и това както подчертава авторът ,не е случайно защото "било невъзможно да го нарече иначе".Акакий произтича от гръцка дума,което означава "незлоблив".С повторението на името Акакий Акакиевич се подчертава джойната му незлобливост-наи-характерна черта на неговата святост.

Пълната аналогия между житейския герой и образа на Акакиевич се наблюдава и в неговото отношение към писменото и говоримо слово.Преписването се възприема от него като мисия,като служба в името на Създателя,защото е слово откровение,пратено му свише:"усмихваше се отнапред при мисълта за утрешния ден:какво ли ще му прати утре Господ за преписване?"

Гоголевият герой се доближава изцяло до житейската представа за святост.Той е нестяжател ,почти юродлив,детственик,липсва му чревоогодие,отшелник,напълно откъснат от видимия свят:'ното веднъж в живота си не бе обърнал внимание какво има какво става всеки ден по улиците".В агиографската литература често срещан мотив е дяволското изкушение,на което се подлага светецът.За Акакиевич това се явява натрапената му отвън идея за новия шинел.Без съмнение срещата на героя с шивача Петрович представя обичайната за житието битийна среща на светеца с дявола.Например ,стълбата,водеща към шивача е "задна":
"СТЪЛБА"-незаконен акт на възкачване,свързване не с Бог,а с демоничното.
Събитието, което променя целият му живот и вътрешен свят на героя .Изменя се лицето му в главата му се заражда "дръзки и смели мисли".Става невнимателен към единственото нещо ,осмисляло битието му -служенето на словото.Заменяйки стария халат с нов шинел ,той сякаш се оплътява, материализира и изведнеж добива видимост за другите.

На вечеринката Акакий е замаян от шума на множеството хора, заслепен от изкуствената светлина и шампанско .Но получава непреодолима празнота,той се измъква незабелязано и поема обратния път .В скрит смисъл това е опит за възвръщане от видимото(земното) към невидимото(духовното) съществувание.

В повестта "Шинел" двата свята са разединени от огромното пространство на "един безкраен площад".Но това не епросто площад ,а една "същинска празна пустиня",едно необозримо море.За да се завърне към предишния си живот ,Акакий трябва задължително да премине през него ."Светците се спасяват като преминават бързо и безпрепятствено въздушните митарства ,защато са ги преодолели още в своя земен живот.В този смисъл изпитанието,което очаква Акакий на площада-море ,е със значение на земното митарство ,аналогично н небесното."Този шинел е моят!".По аналогия с митарствата ,където демоните вземат душата това ,което сами са вложили в нея -те отнемат шинела на Акакий самата дреха е особена и носи белези на инферналност.Тя е от материя ,която "по хваща око" с "котешка кожа" и дори носи върху себе си белези на своя творец ,защато:"всеки шев Петрович беше изминал после и със собствените си зъби,за да се очертаят фигури"
Повеста "Шинел" в обърнато житие, разкриващо трагедията на човешкия дух,неуспял да превъзмогне изкушението в земното си съществуване.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.