Международна мерна система

Международната метрична система е изградена върху седем основни единици като килограма и метъра. Чрез тях се определят различни производни единици. Системата също определя някои представки, чрез които се образуват кратни или дробни на единиците. Например представката кило означава хиляда пъти по-голямо, така че километърът е равен на 1 000 метра; представката мили означава хиляда пъти по-малко, така че милиграмът е равен на 1 / 1000 от грама и т.н.


МЕРНИ ЕДИНИЦИ ПО SI
nano нано 0,000000001 micro микро 0,000001 milli мили 0,001 centi санти 0,1 deca дека 10 hecto хекто 100 kilo кило 1000 mega мега 1000000 giga гига 1000000000

Международната система единици, съкращавана SI (от френски Syst& #232;me International d'Unit& #233;s), е най-широко използваната система от единици в целия свят. Заедно с по-старата система сантиметър-грам-секунда, SI е наричана понякога „метрична система“.

История

Единиците на системата SI са определени на международни конференции, организирани от Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM). Името на системата е дадено през 1960 г.

Международната система SI е изградена върху седем основни единици като килограма и метъра. Чрез тях се определят различни производни единици. Системата също определя някои представки, чрез които се образуват кратни или дробни на единиците. Например представката кило означава хиляда пъти по-голямо, така че километърът е равен на 1 000 метра; представката мили означава хиляда пъти по-малко, така че милиграмът е равен на 1 / 1000 от грама и т.н.

Изписване на единиците

* Означенията остават в единствено число: 25 kg (не „25 kgs“)

* Между числата и означенията се оставя интервал: 2,21 kg, 7,3.10& #178; m& #178;

* Между цифрите в групи по три се оставят интервали, например 1 000 000 или 342 142 (а не запетайки или точки като 1,000,000 или 1.000.000)

* Дробната част на числото се отделя с десетична запетая. Числото „двадесет и четири цяло и петдесет и една стотни“ се изписва „24,51“. През 1997 г. Международният комитет за мерки и теглилки приема, че британската десетична точка може да се използва в текстове, написани на английски език („24.51“). За всички други езици официалният стандарт остава десетичната запетая

Основни единици

Това са основните единици, от които се получават всички останали. Техните измерения са независими едно от друго.

ИмеОзначениеМярка заОпределение

*Метър - m - Дължина - Единицата за дължина е дължината на пътя

*Килограм - kg - Маса - Единицата за маса е равна на масата на международния прототип на килограма (цилиндър, изработен от сплав на платина и иридий), съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) в Париж.

*Секунда - s - Време - Единицата за време е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на Цезий-133.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.