Иван Вазов - „Една българка” - Измеренията на човешката доброта

Разказът „Една българка” от Иван Вазов разкрива духовната сила на една обикновена жена от народа, изправена пред труден избор. Тежка е съдбата на българина, загубил свободата си, живеещ в робство - изтерзан и измъчен. Но авторът доказва, че въпреки робството народът е съумял да за­пази жива волята си за борба, съхранил е моралната устойчивост на духа си.

Добротворството е основна ценност на християнската нравственост. Да създаваш добро е път към истинската човечност. Тя провокира действията на баба Илийца по нейния път към доброто. Желанието да спа­си два човешки живота ръководи смелата българка, дава й изключителна вътрешна сила. Приемайки като своя бедата, застигнала непознатия бунтовник, тя преминава през много изпитания на духа. Челопеченката обаче успява да преодолее жестокостта и произвола на поробителя, да превъзмог­не бездушието на калугера, да надскочи собствените си човешки възможности, да се пребори с враждебността на природата с единствената цел да направи добро-да спаси Ботевия четник.

Доказателство за добротата, смелостта и благородството на тази необикновена же­на от народа получаваме още в експози­цията на творбата - първа част на разказа. В страшното и размирно време на робст­вото, когато никой не смее да се опълчи на властника, тя е единствената, която е твър­до решена да постигне своята цел. Жела­нието й да спаси внучето си е най-добрата мотивация.

На брега на Искъра се разиграва из­ключително жестока сцена. Турците се об­ръщат обидно към лютибродчанките: „...свини гявурски", „хънзъри", „кучка". С нечовешкото си отношение към поробе­ните българки те демонстрират властта си. Писъците на жените символизират много­вековните страдания и унижения, на които са били подложени нещастните роби.

Единственият човек, който се осмелява да се противопостави на заповедта на влас­тниците, е една „жена около шейсетгодишна, висока, кокалеста - мъжка на вид". Инверсията в описанието подсказва, че тази челопеченка не е като другите жени, защо­то притежава борбен и непреклонен дух, съчетан с искрена майчинска обич. Това внушение е постигнато чрез детайла: „На ръце държеше едно дете, увито в скъсано чердже." Именно то е причината, заради която тя умолява поробителя да я пусне да пре­мине реката. Животът постепенно си отива от това невинно същество. Всички уси­лия за неговото спасяване са безрезултат­ни: „не помогнаха бабешки лекове, ни баянета, ни хекеминът във Враца". Останала е само надеждата, че молитвата в Божия храм ще успее да върне живота на полу­мъртвото дете: „Дано света Богородица да­де помощ..." Баба Илийца се уповава на своята вяра в доброто, не се отказва, нито се предава, докато не постигне целта си. Челопеченката е непреклонна в желанието си да помогне, последователна е в по-на­татъшните си действия, с които се стреми към човешкото добро. То е в душата й и тя е готова щедро да го раздава на всички, изпаднали в беда.
Трогателни са опитите й да разчувства безчувствения турчин, да измоли помощ от безмилостния. Със своята вродена доб­рота баба Илийца се опитва да се докосне до чувствителната струна в сърцето на не­милостивия. Най-накрая тя успява да разчувства турчина и преминава реката.

Искърът, мътен и страшен, е символна граница между две условни пространства. Реката, като в древните митове, разделя си­вото ежедневие, примирението и жесто­костта на поробителя от саможертвата, вя­рата и човешкото милосърдие на Вазовата героиня.

Срещата на челопеченката с бунтовника е неочаквана, но тя променя съдбата и на двамата герои. Сама, с детето на ръце, храб­рата българка преминава церовата гора. Из­невиделица на пътя й се изпречва „някакъв момък 6 чудати опнати дрехи с ширити по гърдите и с пушка". По измъченото му лице разбира, че е от ония, „дето ги гонят сега". Отчаяните му молби трогват баба Илийца: „Бабо, хляб! Умирам от глад!'"В него тя виж­да клетник, едно българско чедо, готово да жертва живота си в името на добруването на отечеството. Въпреки собственото си го­лямо нещастие, тя не подминава и негова­та болка. От цялото си сърце решава да му помогне, като му обещава безрезервната си подкрепа, защото: „Ние сме христиени." Лицето на революционера се осветява от нов лъч надежда. Баба Илийца е твърдо убе­дена в правотата на своите действия. Тя ис­ка да помогне на този клетник с вярата, че Бог ще се омилостиви и ще поживи и чедо­то й.

Хиперболата: „И тя бързаше сега с утроена сила, за да спаси, ако даде бог, два живо­та", показва невероятната физическа и ду­ховна сила, която тази българка проявява, за да спаси два живота. С надеждата, че ще от­крие убежище, упование и съвет в манас­тира, тя решително се отправя натам. При­родната картина излъчва неприкрита враж­дебност: „Насреща се тъмнееха канаристи-те стени „Бабините плазове"; те стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дупки и самостойни обелиски." Оли­цетворенията и алитерацията създават представа за гласовете на природата. Ме­тафората: „ Спеше и манастирът, глух и пус­тинен", подсказва, че тя няма да намери там помощта, която търси, макар че отчаяно се надява на това. Божият храм не е отворен широко за нуждаещите се. Баба Илийца е принудена да тропа и дори да блъска по вратата, за да й се отвори, а кога­то най-накрая я пускат да влезе, тя не е пос­рещната с благословия, а с ругатня: „Да те вземат рогатите!" Думите на сърдития ка­лугер Евтимий звучат светотатствено. Той е превърнал манастира в пространство, чуж­до на милосърдието и състраданието. Стра­хува се от всички, душата му не откликва на повика на времето. Евтимий е неспосо­бен да изпълни своя християнски и родов дълг. На неговата бездуховност, егоизъм и жестокост се противопоставят безгра­ничната доброта, милосърдието и човечността на баба Илийца. Тя е трогател­на в опита си да го върне към свещеничес­кия му дълг. Налага й се да го умолява да отслужи молитвата. Отричането на спри­хавия калугер от всичко добро е изразено чрез действията му. Той някак припряно иска да отслужи молитвата: „ след две мину­ти излезе с расото, но обут на босо, голог­лав. " Свещеникът обезкуражава притесне­ната жена с думите: „ Та то е умряло!"

Когато тя се опитва да му довери тайната си, той безцеремонно отказва да я изслу­ша, защото подозира, че става дума за „ония". Не желае да рискува живота си. Ба­ба Илийца напомня за вярата в доброто: „Нали сме христиени!", но всички положени усилия са безрезултатни. Калугерът се страхува. Нарича я „луда", защото за него е непонятна нейната самоотверженост, ней­ната доброта.Озадачена и разочарована от бездушие­то на Евтимий, тя отново поема на път. Ма­кар и неуспяла да намери нужната й под­крепа, баба Илийца не се отчайва. Природ­ната картина е мрачна, сякаш враждебно настроена срещу героинята. Всичко в природата говори за голямата тревога в Илийчината душа. Тя е изправена пред естествения човешки страх. Сърцето й е из­пълнено с „тревога и безпокойство".

Очаква я ново изпитание. Тя с ужас раз­бира, че ладиярят не е на поста си, а колът, към който е привързана лодката, е здраво забит в земята. Мъчително е раздвоението на баба Илийца в трескавото търсене на ре­шение. Героинята обаче не забравя за обещанието, дадено на бунтовника. За нея най-важното сега е да преодолее препят­ствието и да спаси момчето. Това нейно желание я ръководи в по-нататъшните й действия. Баба Илийца дори забравя за детето. Тревожните й мисли са заети само с това, как да изтръгне кола и да преплава обратно Искъра. И тя постига почти невъз­можното. Хиперболата: „мишците й сдоби­ха стоманена пъргавина и сила ", показва изключителната сила на доброто, въплътена в свръхчовешката физическа енергия на геро­инята в непосилно трудната й битка с кола. Алитерацията: „Старешките й гърди дишаха гръмовно", също доказва на каква самоот­верженост е способна тази жена. За да из­пълни своята мисия -да спаси два живота, тя успява да надмогне себе си и поло­винчасовата й борба се увенчава с успех. Желанието й да стори добро е толкова сил­но, че тя надминава своите физически въз­можности и продължава по пътя си към доб­рото.

Баба Илийца отново преминава Искъра - границата между двете пространства: на бездушието и егоизма и това на саможертвата и изпълнения патриотичен дълг.

Втората й среща с Ботевия четник е из­ключително емоционална. Последовател­ността на действията: първо му подава хля­ба и дрехата, след това подкрепя изнемо­щялото му тяло и най-накрая му предлага дома си, показва върховното себеотричане, на което е способна тази обикновена жена от народа. Дори грехът й, който тя сама осъзнава: „Взех манастирско скришом, бо­же, прощавай, грях сторих...", е простим, за­щото е извършен в името на спасението на друг човешки живот. Тази свята жена оку­ражава клетника в този труден момент: „стягай се, момче." Изключително силно е желанието й да му помогне. Баба Илийца не се страхува за живота си. Водена е от християнско чувство за дълг към изпадна­лия в беда. На отчаяния му въпрос: „Къде ще се дяна, бабо, сега?", тя не се поколебава да му отговори: „Как къде? Ами у дома!" Бла­годарността и благоговението си пред тази свята жена четникът изразява, като целува почтително напуканата й ръка. Този благо­дарствен жест е почти ритуален: „па й целу­на напуканата ръка, която стискаше дете­то. " Той разбира, че тя може да прояви неподозирана жертвоготовност, на каква­то е способна само една истинска майка. Баба Илийца осъзнава, че „Хората са нап­лашени сега" и я изгарят жива, ако усетят, но поема по пътя към добротворството, от­варя сърцето си за смелия бунтовник. Мно­гото години, преживени в робство, са я научили на една житейска истина: „Тая пус­та царщина тъй ли се лесно разсипва!" Тя осъзнава, че едно въстание не е достатъчно,за да бъде победена такава огромна импе­рия, но въпреки това чувства, че неин дълг е да помогне с каквото може в борбата.Страхът й, че могат да бъдат разкрити, я кара да спре. Тя решава, че е по-разумно революционерът да остане в гората и да я почака до вечерта.

След раздялата им баба Илийца е изпра­вена пред най-страшното изпитание за един човек-смъртта. С ужас тя възкликва: „О, мамке! Та то е умряло, ръчиците му лед!"

Огромната й скръб от загубата на чедото е показана и в обръщението: „Гълъбчето ми...". Това нечовешко страдание обаче съ­що не успява да сломи духа на българката. Тя е още по-непоколебима в действията си. Твърдо решена е да извърви докрай пъ­тя на доброто и да спаси живота на четни­ка. Той самият не вярва, че при такова не­щастие тя ще намери сили да превъзмогне болката си и да му помогне. Ала повторно изреченото обещание: „Момче, крий се хубаво днес. Довечера - пак тука, та да /7н намеря.", го опровергава. Надеждата и вя­рата му отново се връщат. По този начин смелата българка доказва, че доброто е единствената й цел.

Любовта към ближния и поривът към действено добро водят баба Илийца към върховно себеотдаване. Доброто има ма­гическа сила и е способно да твори чудеса в човешкия живот, да промени нечия съд­ба и да постигне дори и привидно невъз­можното.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

cveti ( 4) на 11 Декември 2008
Става за описание на бабата май..
WoW_MaN ( 43) на 14 Февруари 2008
Леле много е дълго