Термини по география

Национално стопанство – системата от стопански дейности в границите на една държава.
Световно стопанство – съвкупност от националните стопанства на страните, свързани чрез международното разпределение на труда и световния пазар.
Пазарно стопанство – форма на организация на стопанската дейност, при която разпределението на ресурсите и произведените блага и задоволяването на потребностите се осъществява чрез потребничеството на пазара.
Отраслово разпределение на труда – специализация на производството по отрасли.
Териториално разпределение на туда - специализацията на производството по териториални единици.
Брутен вътрешен продукт – сумата от пазарните стойности на всички крайни стоки, услуги, произведени в страната за определен срок от време(обикновено за една година).
Брутен външен продукт – сумата от БВП и доходите от задграничната дейност
Себестойност – всички разходи по производство и реализация на дадена стока
Планово стопанство – основава се на държавната собственост върху средставата за производство и централизирано планиране.
Национален доход – включва сумата от общия доход, изплатен на собствениците на двата основни фактора на произвдоството-труд и капитал-за даден период от време, обикновено за една година.
Приватизация – процес на преминаване от държавна собственост към частна
Реституция – процес на връщане на собствеността
Стока – всяко нещо обект на размяна
Цена - парична сума или еквивалент, който се иска за стока или услуга в даден момент на определен пазар.
Пари – всеобщ еквивалент при размяна.
Монопол – стопанско обединение, което съсредоточава в свои ръце голяма част от производството и пласмента и по този начин диктува цените на готовата продукция. При обединяването на няколко национални монопола се образува транснационален монопол.
Икономическа ефективност – методически инструментариум за анализ и оценка на използването на производствените ресурси на дадена фирма.
Глобализация – продължителен икономически, социален и политически процес на създаване на всеобхватна световна система.
Производителност на труда – количестовото на произведената продукция от един зает за единица време или количество време, изразходвано за единица продукция.
Инфлация – обезценяване на намиращите се в обращение парични знаци поради прекомерно пускане на нови пари в обращение.
Икономическа печалба – икономически показател, който се получава, като от общия доход на фирмата се приспаднат направените икономически разходи. Икономическата печалба може да бъде отрицателна, нулева или положителна величина.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.