Обща характеристика на гражданското право

Най-старото известно деление на правото е на публично и частно. Съществива от древно римското право. Според древно римските юристи публичното право защитава интереситена римските граждани. Съвременното гражданско право произлиза от древно римското частно право. Гражданското право е основен отрасъл на частното право. Това е така защото:
1.От него произлизат всички останали отрасли на частното право.
2. Някои от останалите отрасли на частното право продължаватд а се включват в системата на гражданското право и образуват неговата специална част такива са вещното, облигационното, семейното, наследственото, авторското и патентното право.
3. Гражданското право урежда основни гражданско правни понятия.Такова е например понятието правна сделка.
4,Гражданското право урежда основни институти на частното право,Такъв е нап ример института на гражданско представителство.Всеки правен отрасъл н това число и гражданското право се характеризира чрез своите предмет и метод на правно регулирани са обществените отношения като нормите на съответният правен отрасъл урежда. Предметът на правно регулиране от нормите на гражданското право е изключително широко.Той вкл ючва освен обществени отношения но също и специфични правни въпроси. На първо място предмет на регулирането нормите на гражданските права са гражданските отношения. Такива са вещните,облигационните,семейните, наследствените,авторските и патентните отношения. На второ място в предмета на регулиране от нормите на гражданско право се включва основно понятие правна сделка,както и условията за действителност на сделките и основанията за тяхната недействителност. На трето място в предмета на регулиране от нормите на гражданското право са правилните институти на пагасителната давност за погасяване правото на иск. Гражданско-правното представителство и воденето на чужда работа без пълномощие. Методът на правно регулиране начина по който правните норми регулират обществените отношения. Съществуват два метода на правно регулиране.
1. Императивен метод наречен още властнически или метод на власт и подчинение. При него поне единият от правните субекти,които участват в правоотношението има качеството държавен орган или орган на местната власт или местност самоуправление тези органи по силата на закона притежават в елемента власт. Чрез него те могат при нужда да налагат на останалите субекти,които участват в правоотношението принудително изпълнение на своите решения. Императивният метод на правно регулиране е характерен за всички отрасли на публичното право.
2. Диспозитивен метод нарича се още метод на равнопоставеност при него субектите на правата които участват в правоотношението са равнопоставени помежду си,никой от тях няма власт над другия и не може да му наложи принудително своето решения,Решенията се вземат от взаимно съгласие.Дизпозитивният метод на правно реплиране е характерен за всички отрасли на частното право в това число и за гражданските права,От гледна точка на предмета и метода на правно реплиране гражданското право е съвкупност от правни норми които с метода на равнопоставеност уреждат гражданските отношения а също основни понятия и правни институти на частното право чрез своя предмет на правно регулиране гражданското право се различава от всички останали отрасли на частното право.Чрез метода си на правно регулиране гпажданското право се различава от всички отрасли на публично право.Системата на гражданското право се състои от две части
1. Обща част – тя включва:
а/ общото понятие гражданско правна сделка,както и условията за действителност на сделките и основанията за тяхната недействителност,
б/ понятията субект на гражданското право и источниците на гражданското право.
в/ правилнити институти на погасителната давност за погасяване правото на иск. Представителството и воденето на чужда работа без пълномощия.
2. Специална част – тя включва самостоятелни отрасли на частното право нормите на които уреждат специфични граждански отношения.Такива са:
а/ вещно право.
б/ облигационно право.
в/ семейно право.
г/ наследствено право.
д/ авторско право урежда автоматично отношение.
е/ патентно право.
Гражданското правоотношение е конкретна правна връзка.Тя се създава между конкретни субекти на гражданското право на основата на конкретна гражданска правна норма чрез тази връзка се уреждат субективните права,а правните задължения на всеки от участващите в нея субекти на гражданското право.Упражняването на техните субективни права и изпълнението на правните ни задължения се гарантира чрез принудителната сила на държавата. Гражданското правоотношение се състои от 3 елемента:
1.Страни,такива са субектите на гражданското право между които се създава правната връзка,
2. Обект или предмет това са конкретните граждански отношения иоли отношение,които се регулират от граждансо правната норма стояща в основата на провоотношението,
3. Съдържания – то включва субективни права и правните задължения на всеки от субектите,които участват в гражданското правоотношение.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Милан ( 657) на 22 Август 2010